Logo Enviropa

Čistenie priemyselných spalín

Enviropa logo

Prispejme k lepšej budúcnosti. Znížme koncentráciu emisií v odpadových plynoch ekologicky a bezpečne.

Pomôžeme vám s návrhom riešenia a dodávky účinných technológií na znižovanie emisií NOx a SO2. Zároveň sme pripravení pomôcť s optimalizáciou nastavení a servisom už existujúcej technológie. Nás tím skúsených inžinierov poskytuje poradenstvo príslušnej legislatívy, vypracuje štúdiu, a je vysoko kompetentný aj pri samotnej realizácii technológií podľa individuálnych potrieb.

#

Denitrifikácia

Metódy SNCR (selektívna nekatalytická redukcia) a SCR (selektívna katalytická redukcia) sú odpoveďou ako efektívne, a zároveň ekologicky, znižovať množstvo emisií oxidov dusíka v odpadových plynoch. Tieto technologické koncepcie zabezpečujú vysokú spoľahlivosť s minimálnymi požiadavkami na údržbu.

Navrhované technológie znižujúce emisie dusíka v odpadových plynoch sú určené pre stacionárne zdroje spaľujúce tuhé, kvapalné a plynné palivá. SNCR aj SCR je možné použiť aj súčasne - v tomto prípade poskytujeme dodávky celého sortimentu reagentov a servisných služieb, vrátane optimalizácie prevádzky v týchto zariadeniach.

#

Odsírenie

Znižovanie emisných koncentrácií kyslých zložiek v odpadových plynoch prostredníctvom odsírenia je pokrokovou ekologickou metódou. Proces funguje na princípe vstrekovania suchých práškových sorbentov na báze sodíku a vápniku, čím umožňuje minimalizovať spotrebu vody v priemysle.

Technológie, navrhované a dodávané nami, pomáhajú eliminovať kyslé zložky, najmä SO2, HCl a HF. Pri navrhovaní kladieme dôraz na špecifické procesné podmienky, ktoré sú podstatné pre optimálnu efektivitu znižovania kyslých zložiek v odpadových plynoch. Táto metóda je nielen ekologická, ale predovšetkým predstavuje ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.