Logo Enviropa

Technicko - inžinierske činnosti

Enviropa logo
#

Energetické využitie odpadov

 Navrhujeme riešenia energetického využitia pre: 

  • komunálne odpady,
  • plasty, ktoré nie je možné ďalej recyklovať,
  • priemyselné odpady,
  • čistiarenské kaly,
  • nemocničné odpady.
#

Likvidácia nemocničného odpadu

Bezpečná likvidácia nemocničných odpadov má patriť medzi hlavné priority odpadového hospodárstva a to nielen v súčasnej dobe zasiahnutej pandémiou COVID-19. 

V snahe eliminovať riziká spojené s prepravou a manipuláciou s infekčnými látkami je kľúčové zabezpečiť likvidáciu odpadu priamo v mieste jeho vzniku. Naše individuálne navrhované technologické riešenia termického spracovania nemocničných odpadov sú zárukou ich bezpečnej a zároveň ekonomickej likvidácie.

Pre likvidáciu nemocničných odpadov navrhujeme moderné technológie:

  • dekontaminačných jednotiek,
  • spaľovne nemocničných odpadov s využitím energie.

Čo Vám prináša spolupráca s nami?

#

Vyhodnotenie zámeru

V záujme chrániť Vaše financie a čas najprv pripravujeme vyhodnotenie zámeru, prípadne štúdiu realizovateľnosti, ako relevantný podklad pre rozhodnutie o realizácii.

#

Osobná zainteresovanosť

Počas samotného procesu pre Vás zaistíme profesionálny technický dozor, dohliadneme na kvalitu zo strany dodávateľov a predovšetkým na presnosť plnenia termínov. Máme za sebou radu úspešných realizácií.

#

Spoľahlivý partner

Rozhodli ste sa upustiť od zámeru? U nás máte vždy istotu spoľahlivého partnera. V rámci našich služieb Vám vypracujeme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch a zariadime jednanie s dotknutými orgánmi a úradmi.